ID

Kho ứng dụng/trò chơi sử dụng Apple ID của chúng tôi để kích hoạt, tuy nhiên Apple ID đã bị khóa vĩnh viễn vì vậy vui lòng không cài đặt nếu thiết bị của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của chúng tôi.