iPA

Kho iPA apps/games đã loại bỏ ID dành cho máy đã jailbreak (yêu cầu cài thêm Appsync) hoặc chưa jailbreak (yêu cầu máy tính nếu muốn miễn phí) do iOS CodeVN thực hiện hoặc sưu tầm.