DoubleH3lix v8.0

By Siguza and Tihmstar

DoubleH3lix là một công cụ jailbreak được phát triển cho các thiết bị 64 bit chạy phần mềm iOS 10-10.3.3. Nó được phát triển bởi Siguza và Tihmstar.

Nó dựa trên việc khai thác v0rtex của Siguza, bỏ qua KPP và một kính ngắm hỗ trợ tất cả các phiên bản ngoài hộp.

Hãy suy nghĩ về nó như là một phiên bản 64-bit của jailbreak h3lix ban đầu.

Install DoubleH3lix v8.0

Bình luận cho bài viết này đang tắt.

To top