IP Cam: Phone as IP Camera

IP Cam: Phone as IP Camera

v1.0

Nhà phát hành Anna Koynova
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 1.0
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

When you run it your device iPhone or iPad become IP Camera by RTSP protocol.

You can watch video from IP Cam wirelessly in your local WIFI network via Google Chrome on any other device. Just type in chrome browser address from IP Cam(left upper corner) like rtsp://192.168.0.101 for example.

Or just download VLC Player (We recommended using VLC Player, because low latency and many features) on any computer or mobile device connected to your local network.

Then open VLC Player -> Open Network… -> Type your iPhone IP which showed in IP Cam app (in upper left corner) like rtsp://192.168.0.101 (for example) -> Press “open” and watch.

Also you can use Apple TV for watching IP Cam stream.

You can use your unnecessary old iPhone as IP Camera because IP Cam support since iOS 9.1

WARNING! This app can drain your battery quickly.

Use power adapter or reduce resolution and FPS (SD with 20 frames per second is good for long working time on single charge).

With VLC player you also can record streams from many IP Cam’s at same time!

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt IP Cam: Phone as IP Camera

1.0 for iOS 9.1 - 13

Có thể bạn thích