MovieSpirit – Movie Maker Pro

MovieSpirit – Movie Maker Pro

v8.85

Nhà phát hành Jacky Wu
Chuyên mục Apps , ID
Phiên bản 8.85
Cập nhật 21/06/2022
Mod Phiên bản cũ
Cài đặt
Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN

Do you want to make your own movie?
Do you want to be a director, producer, starring…
In MovieSpirit, these characters can be done by you!

Through MovieSpirit, You can combine all media elements such as video, photo, music, text and voice with your creative ideas. What’s more, you can add various effects to them(scene switching effects, text animation, etc).

Super function

– Add multi-layer video (video in video effect)
– Add slow motion/fast motion effect to video
– Add text (Expression icon can be added, too)
– Record voice
– Add music
– Add Gif
– Various scene switching effects
– Various shapes for video/photo
– Painting directly on the movie
– Chroma Key for overlay video/photo
– Color Splash
– Warp video/photo freely
– Motion Point for creating amazing movement of video/photo/text
– Import video/photo/music/gif from computer directly for editing through Wi-Fi
– Create and share movie to Instagram, Youtube, Vine, iCloud, Facebook, etc

- Tất cả các ID đều bị KHÓA VĨNH VIỄN vì thế không thể kích hoạt ứng dụng, vui lòng KHÔNG CÀI ĐẶT ứng dụng nếu thiết bị (iPhone/iPad/iPod) của bạn chưa từng đăng nhập Apple ID của iOS CodeVN.
- Nếu bạn muốn tải một app miễn phí nào đó yêu cầu iOS cao hơn máy của bạn nhưng Apple ID của bạn chưa từng tải bao giờ, hãy thử sử dụng ipatool-web tại địa chỉ https://ipatool.codevn.net.
- Bạn có thể tải ứng dụng phiên bản cũ với Apple ID của bạn bằng cách sử dụng máy tính (xem hướng dẫn tại đây) hoặc không cần máy tính (xem hướng dẫn tại đây).

Cài đặt MovieSpirit – Movie Maker Pro

6.4 for iOS 8 6.9 7.0 7.7 8.85

Có thể bạn thích