App miễn phí hôm nay cho iOS/iPadOS

Danh sách 20 ứng dụng miễn phí trong thời gian ngắn hôm nay cho iOS/iPadOS, hãy tranh thủ tải vào Apple ID khi nó đang miễn phí.