Videdit has more than 30 features: Info, Trim, Crop, Blend, Erase, Chromakey, Mosaic, Splice, Particle, BlingBling, Filter, Text, Sticker, Paint, Tuner, Dub, Speed, Reverse, Zoom, Rotate, Compress, Gif, Collage, Magnifier, Distortion, Reflection …

With Videdit, you can edit your videos in a lot of ways and make them more awesome and different.

=== SIMPLE AND EASY TO USE ===

Choose the video from Photo, Select a way of editing, handle it and save or share it.

=== RICH FEATURES ===

+ View, modify or delete some EXIF and properties of the video file

+ Trim unwanted parts of the video

+ Crop the video into any size

+ Splice videos and images with 100+ transition animation effects

+ Mosaic a part of the video statically or dynamically: select the shape and type, adjust the blur intensity and speed of moving, drag the handler and move to blur the selected part of the video; can invert the blurred area

+ Add some text into the video with rich text effects

+ Adjust the color and effect of the video with dozens of filters

+ Take a picture from the video

+ Tuner by which to adjust the pitch and volume of the sound within the video, distort the sound, and add reverb to the sound make the sound have some special effects

+ Dub for the video and support to adjust the volume

+ Add special audios into the video with over 200 sound effects

+ Adjust the playback speed of the video

+ Replay a selected segment of the video and flexibly set count of loop and the the speed of playing

+ Let the video playback in reverse order

+ Zoom in or out the video

+ Rotate or flip the video and support 3D rotation at any angle

+ Compress the video by resolution, bit rate and frame rate

+ Convert the video into GIF

+ Create a picture-in-picture video

+ Add borders to video with rich border material

+ Add static or dynamic stickers to videos and can adjust the size, position, duration, speed, color and so on; can flip it; can choose an image as a static sticker or GIF as a dynamic sticker

+ Support collage of videos with rich background textures

+ Paint on the video: select color and width of brush, draw, undo, redo, erase

+ BlingBling for the video and make them full of brilliance: automatically detect highlights, add spot and star streaks and flexibly adjust their quantity, rotating speed and strength

+ Add particle effects for the videos: over 100 particle effects templates and rich particle texture images,

flexible adjustment of various parameters of particle emission. Use your imagination to add surprises to your videos.

+ Add magnifier for video: flexibility to select the area to be enlarged and adjust the magnification and display position of the magnifier

+ Distort video: provide a variety of distortion types

and flexibly adjust twist radius, force and center position

+ Reflect video: provide a variety of reflection filters and flexibly adjust the boundary and center position of reflection

+ Blend videos: provide 20+ classic blend modes: darken, multiply, color burn, linear burn, lighten, color dodge, linear dodge, overlay, soft light, hard light, average, difference, exclusion and so on; flexibly adjust the opacity, size and position of the foreground; exchange the foreground and the background; make the blended area into a variety of shapes

+ Erase video: you can flexibly select the erased area (eg. the watermark) by drawing directly on the video to erase the content on the fixed area, and the effect is better for the erased area with simple background color

+ Chromakey video: chromakey by which a block of a particular color (often blue or green) in a video image can be replaced by another color

=== QUICK RESPONSE ===

+ Real-time preview

+ Quickly generated

+ Support 1080P HD output

=== SAVE AND SHARE ===

+ May save videos to your camera roll

+ Easily share videos with friends

If you have any questions or suggestions, please feel free to contact at:

[email protected] Thanks for using Videdit.
Bước 1: Sử dụng trình duyệt Safari hoặc Puffin để truy cập vào https://ios.codevn.net

Bước 2: Tìm app thích hợp.
Nếu bạn không thấy app ở trang chủ, bạn có thể sử dụng khung tìm kiếm với từ khóa là tên của app.

Bước 3: Chọn phiên bản và cài đặt.
Sau khi đã tìm được app bạn đang cần cài đặt, hãy chú ý đến mục CHỌN PHIÊN BẢN ngay bên dưới để cài đặt, lúc này sẽ hiện lên 1 thông báo rằng bạn có muốn cài đặt app hay không?
Chọn Install để tiến hành cài đặt.
Bây giờ bạn chỉ cần ngồi chờ cho đến khi cài đặt xong.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản iTunes của iOS CodeVN.
Sau khi cài đặt xong, hãy mở app đó lên và sử dụng tài khoản mình cung cấp trong group iOS CodeVN để đăng nhập vào app (chỉ cần đăng nhập 1 lần đầu tiên). Bước này rất quan trọng vì nếu không đăng nhập bạn sẽ không dùng được app.

Các app trên iOS CodeVN đều ghi rõ tài khoản kích hoạt app nằm ngay dòng màu đỏ.
Các app không ghi rõ tài khoản kích hoạt đều sử dụng tài khoản [email protected] để kích hoạt.

Vui lòng truy cập id.codevn.net để lấy tài khoản kích hoạt app.

Sau khi đăng nhập mà bạn vẫn bị văng ra khỏi app thì hãy đăng nhập tài khoản vào appstore, tải 1 app free bất kỳ trong mục ĐÃ MUA sau đó tải lại app tại iOS CodeVN.

Chúc các bạn thành công

Lấy tài khoản kích hoạt
Kéo xuống để xem các phiên bản mới hơn.